For deg som bygger med tre

Skriv ut

Bygge terrasseÅpne artikkelen og skriv ut
 HERJA
   

Klikk for å åpne/laste ned filen, eller følg instruksjonene punkt for punkt under.

 

1. VERKTØY OG UTSTYR

Til fundamentering:

 • Støpesylinder
 • Armering til støpesylinder
 • Søylesko

Til terrassen:

 • 48 x 198 mm til dragere
 • 48 x 148 mm til bjelkelag
 • 28 x 120 mm terrassebord (valgfritt)
 • 48 x 98 mm til rekkverkstendere
 • Materialer til rekkverksspiler
 • Dekkbord til underkant av terrasse
 • Topprekke
 • Skruer, bolter og spiker. Rustbeskyttede
 • Bjelkesko
 • Beslag

Alle materialer bør være trykkimpregnerte.
Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm terrassebord må være min. 55 mm.

 

Dekningsmål og forbruk:

 • 95 mm terrassebord
 • 120 mm terrassebord
 • 145 mm terrassebord
 • Skruer 21 x 95 mm terrassebord
 • Skruer 28 x 120 mm terrassebord
 • Skruer 28 x 145 mm terrassebord
 • Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 60
 • Forbruk 48 x 148 bjelkelag c/c 40
  10,2 lm per m2
8,1 lm per m2
6,7 lm per m2
51 stk. per m2 (c/c 40)
27 stk. per m2 (c/c 60)
22 stk. per m2 (c/c 60)
1,7 lm per m2
2,5 lm per m2

 

2. BYGGEANMELDE

Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor.

Hovedtrekk:

En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være 4 meter fra nabogrense. Det kan imidlertid i mange tilfeller være vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra nabogrense, f.eks. gjelder dette for tomannsboliger og rekkehus. Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 4 meter.

Ved oppføring av terrasse må det påsees at en ikke øker risikoen for spredning av brann.

 • En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over terreng, og avstand til nabogrense på minst 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig.
 • Melding om oppføring av veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. Tiltakshaver er selv er ansvarlig for at tiltaket er i samsvaret med plan- og bygningslovens forskrifter.
 • Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven:
Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 93. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 18 - 19) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Meldepliktige tiltak:
Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes:

 • Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning
 • Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng
 • Takoverbygg på en åpen terrasse
 • Understøttet balkong i normale høyder fra terreng

Unntatt søknadsplikt:
Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Se egen veiledning 78-0501 om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt).

Aktuelle bestemmelser:
Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal.
Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad.
Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunalog fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane).
For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense.
For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer.
Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et 10 - 30 meters belte langs vann og vassdrag.

DEFINISJONER:

Terrasse
Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Veranda
Åpen eller overbygd / innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus.

Balkong
Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller understøttet.

Altan
Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg.

 

Velg riktig senteravstand:
Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Benytt derfor alltid konstruksjonsvirke med NS-merket for å sikre deg rett kvalitet på materialene og at de kommer fra en sertifisert produsent. Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet: Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelker med kvalitet C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m2, som også vil dekkevanlig nyttelast.

 

Bjelkelagstabell:

Bjelkedimensjon (mm) Spennvidde (m)
  c/c 400  c/c 600  c/c 750  c/c 900
48 x 98 C24 1,8 1,6 1,5 1,3
48 x 123 C24 2,3 2,0 1,8 1,6
48 x148 C24 2,7 2,3 2,1 1,9
48 x 173 C24 3,2 2,7 2,5 2,2
48 x 198 C24 3,6 3,1 2,8 2,6
48 x 223 C24 4,1 3,5 3,2 2,9

 

3. TERRASSEBORD

Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan man få en uteplass man kan være stolt av. Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen, det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse.

Tenk gjennom:

 • Hva slags prisklasse?
 • Levetid, vedlikehold og erfaring
 • Muligheter for annet uttrykk (farger)
 • Ved evt. utvidelse eller utskifting av bord om noen år, finnes produktet fortsatt?

Å velge et trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri og alle våre terrassegulv har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov.

TRADISJONELLE TERRASSEGULV
Tradisjonelle impregnerte terrassegulv er et trygt og fornuftig valg for din uteplass. Våre tradisjonelle terrassebord består av furubord som er impregnert mot råte og treskadende insekter. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri.

RILLET / DEKORATIVE TERRASSEGULV
Terrassebord med riller gir gulvet et særpreg. Rillede bord kan anbefales i trapper, gangbaner, brygger og steder der man ellers ønsker et litt mer sklisikkert alternativ. Uttrykket på terrassen blir forsterket av hvilken
overflatebehandling du velger.

SHIPDECK / DEKORATIVE TERRASSEGULV
ShipDeck er perfekt for deg som liker den maritime stilen, eller ønsker et litt annerledes gulv enn naboen. Gulvet leveres med spesialprofilerte trykkimpregnerte terrassebord, hvor spalten mellom bordene er
tettet med en dekorlist. Listen forhindrer at ugress vokser opp mellom bordene, eliminerer eventuell trekk og gir et lunere terrassegulv.

3TETT / FUNKSJONELLE TERRASSEGULV
3TETT benyttes på terrasser/balkonger der man ønsker å redusere vanngjennomtrengning til underliggende arealer. Vannet ledes til forkant av gulvet, evt. ut i en renne under forutsetning av korrekt montering og vedlikehold.

 

4. OPPMÅLING AV UNDERSTØTTING

a) Bærebjelke
Sett på beslag under terrassedør. Vatre og fest bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg eller mur. Benytt solide skruer / bolter. Ved feste i trevegg pass på at skruene er lange nok til å gi feste i kantbjelke. Blir avstanden fra terrassegulv til underkant av dørterskel mindre enn 50 mm ved å legge bjelkene oppå bærebjelkene / oppleggspunkt festet i vegg, kan man i stede benytte bjelkesko. Bærebjelke festet i vegg og bjelker vil da ligge i plan.

b) Salingbord
Sett opp en enkel saling, med salingsbordet parallelt og i plan med bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg. Salingen må stå utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Benytt en helt rett planke som rettholt, og et vater for å få salingsbordet helt i plan med bærebjelke på vegg (oppleggspunkt).

c) Rettholt
Rettholten stilles på kant, hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret på kanten av rettholten.

 

5. MÅLE, GRAVE, STØPE

a) Lodd og grav
Fest snorer med lodd hengende i enden, i senteravmerkingene på rettholt, og plasser rettholten slik at den hviler på de tilsvarende senteravmerkingene på oppleggpunkt og salingsbord. Loddet vil da peke mot senter av der du skal plassere søylen. Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull til støpesylinder. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde minimum 1,5 meter.

b) Støpesylinder
Plasser deretter støpesylindrene (i papp) i hullene, og juster riktig sentrering av sylindre i forhold til loddpunkt, og riktig høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant støpesylinder, mens du fyller grus eller sand rundt sylinderen. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støttfør den fylles med betong.

c) Betong og søylesko
Bland sementmørtel B20 med vann til du får riktige konsistensen. Fyll støpesylinderen med betongen og vær sikker på at betongen pakkes godt i hele sylinderen under i fyllingen. Senk søyleskoen og armeringsjern ned i betongen. Søyleskoen skal stå midt i betongsøylen.

d) Bygge opp
Bygg opp om nødvendig for at søyleskoen skal holdes på plass til betongen stivner. Mål ut slik at høyden blir riktig.

 

Dragere:
Sett dragerne på plass i søyleskoene og skru dem fast. Mål ut lengden på dragerne (96 x 198 mm = 2 x 48 x 198 mm) og fest disse sammen med to skruer for hver 50 cm fra hver side (forskjøvet). Bruk gjerne en tvinge for å holde drageren sammen når du skrur. Plasser og fest dragerne i søyleskoene. Sikt langs dragerne og sørg for at en evt. krumming blir lagt oppover. For å plassere dragerne eksakt i søyleskoene brukes en rettholt for å male i fra oppleggspunktet ved vegg og salingen. Lag evt. dragerne litt for lange og eksakkapp de i ene enden.

 

Feste bjelkene til dragere:
Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand fra senterbjelke til senterbjelke. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og vi vil anbefale å undersøke bjelkelagstabellen for å finne korrekt lengde på din terrasse. Siden vi bruker 28 x 120 mm terrassebord i dette eksemplet, skal avstanden være opptil 600 mm. Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senteravstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 100 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks vinkelbeslag eller båndstål. Alternativt kan du spikre / skru bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbordsom også virker som avstivning.

 

6. LEGGE TERRASSEBORDENE

Start montering av terrassebord enten i forkant eller ved vegg.

Starter du ved vegg må det første bordet monteres med en spalte fra vegg slik at regnvann kan renne bak. Montér evt. et beslag fra kledningen og over første terrassebord.

Starter du montering av terrassebordene i forkant må du ta stilling til dekkbordet, som skal skjule bjelkene, skal monteres i underkant av terrassebordene eller i samme høyde som disse.

Legg resten av terrassebordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Legg terrassebordene med en glippe på 2 - 5 mm avhengig av fuktinnhold. Tilstreb å legge terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser. For å få skruene helt på linje kan man sette en strek som skruene settes etter. Skru så bordene fast med terrasseskruer.

 

 

Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk av utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Husk at rekkverksstender skal inn. Sett en skrue på et av merkene og bruk krittsnor slik at du får en rett strek å sage etter. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken i begge ender.

Skjøting av terrassebord:
Terrassebordene skal festes med to skruer på hver bjelke. For penest resultat, legg aldri to skjøter ved siden av hverandre, men fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Et bord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker. Pass på å sage rett, slik at skjøten blir så tett som mulig. På overganger mellom bord bør det forborres i en 20 gr vinkel for å unngå skader i treverket.

 

7. STENDERE OG REKKVERK

Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 1000 mm (min. 900 mm)  høyt fra terrassegulv til topprekke.

§ 12–17. Rekkverk

(1) Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.
(2) For rekkverk i trapper og ramper skal følgende minst være oppfylt:
a) Høyde på rekkverk skal være minimum 0,9 m. Dette omfatter også rekkverk på repos og hvileplan.
b) Håndlist skal være i høyde 0,9 m over gulv/trinn.
(3) Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1,0 m. Der nivåforskjellen er mer enn 10,0 m, skal rekkverk ha en høyde på minimum 1,2 m.
(4) Åpninger i rekkverk skal inntil en høyde på 0,75 m være maksimum 0,10 m. Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 0,05 m.
(5) For bygning med krav om tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal håndlist være utformet slik at den gir et godt grep.

Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stendere. Bruk 4 skruer eller bolter slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje.

 

Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker til å holde den ene enden oppe. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet.

 

Ved valg av spiler / sprosser er mulighetene bare begrenset av fantasien. Her har vi valgt vertikale rekker for å lage spiler. Balkongrekkverk skal utformes slik at barn ikke kan komme igjennom eller lett klatre over. 
Regelverket sier at maksavstand mellom horisontale spiler er 20 mm (ta hensyn til krymping). 

Festing av skjøter:
Endeskjøtende bør i tillegg til skruer også festes med lim for utendørsbruk for å forhindre at skjøtene kryper fra hverandre.

Topprekke:
Kapp til og fest topprekke. Topprekke skal gjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre topprekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte topprekken, skal skjøtene skjæres i 45 grader på tykkelsen.

 

8. TRAPP

a) Betonghelle
Før du monterer trappen bør du måle ut hvor trappen treffer bakken og støpe et fundament for stabilitet. Hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler ikke dette jordkontakt og trappen må settes på en betonghelle el.

b) Trappevange
Å bygge trapp gjøres enklest med trappevange. De kan kjøpes ferdig eller man kan lage selv. Benytt da 48 x 198 mm i vangen. Stigningsvinkelen på trappa bør være 30 grader eller slakkere og den vanlige trappeformelen er (2 opptrinn + 1 inntrinn) 620 mm ± 20 mm. Husk at hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el. Fest trappa godt til terrassen med en labank elier beslag.

 

 

c) Trinn
Bruk solide materialer i trappetrinn (36 eller 48 mm tykkelse) for å unngå svikt.

d) Rekkverk
Dersom det er mer enn 0,5 meter fra trappen og ned til bakken, skal den ha rekkverk. Rekkverksstendere kan boltes eller skrues fast. Den må være håndlister på begge sider av trappa og minst 1,1 meter fri bredde mellom dem. Håndlister skal monteres med overkant på ca. 0,9 meter over inntrinnets forkant. Ved universell utforming skal det monteres to håndlister med overkant på 0,7 og 0,9 meter.

 

9. OVERFLATEBEHANDLING OG VEDLIKEHOLD

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen.

Trykkimpregnerte terrassebord bør overflatebehandles så snart bordene er tilstrekkelig tørre. Benytt olje eller beis. Da bevares det pene utseendet, samt at sprekkdannelser, gråning og opptak av fukt i treverket motvirkes. Det anbefales at gulvet blir behandlet minst en gang årlig med rens og overflatebehandling. Høytrykkspyler bør brukes med varsomhet for å unngå oppflisning. Dersom det brukes store mengder vann ved rengjøring må treverket få tørke før videre behandling. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er 20-30 år, avhengig av hvordan konstruksjonen er utført og hvordan man behandler gulvet. Les alltid produsentens veiledning før bruk.

 Åpne artikkelen og skriv ut

Hver tomt sin løsning

Hver tomt har sine muligheter og begrensninger for hvordan man bygger terrasser og utegulv.

Det er derfor umulig for oss å komme med eksakte løsninger for alle som skal bygge.

Bransjens informasjonstjeneste, Trefokus, har laget en god byggeveileder for utegulv. Denne gir deg mulighet til å spesifisere type og størrelse og gir deg samtidig en handleliste:

Trefokus | Byggebeskrivelser | Tregulv ute

 

Våre forhandlere har gode, informative nettsider hvor du også kan finne nyttige tips og råd.

Bygger'n: Tips og råd om terrasse og Kalkulator

Maxbo: Trinn for trinn

Montér: Full pakke kataloger

XL-Bygg: Filmer og kampanjer

Byggmakker: Spørsmål og svar

 Åpne artikkelen og skriv ut

Bedre med tillatelse enn tilgivelse

Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. 

Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor.

Hovedtrekk:

 • En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være 4 meter fra nabogrense. Det kan imidlertid i mange tilfeller være vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra nabogrense, f.eks. gjelder dette for tomannsboliger og rekkehus. Nabosamtykke må derfgor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 4 meter.

 • Ved oppføring av terrasse må det påsees at en ikke øker risikoen for spredning av brann.

 • En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over terreng, og avstand til nabogrense på minst 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig.

 • Melding om oppføring av veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. Tiltakshaver er selv ansvarlig for at tiltaket er i samsvaret med plan- og bygningslovens forskrifter.

 • Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven:

Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 93. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 18 - 19) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen.

Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Meldepliktige tiltak:

Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes:

 • Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning.
 • Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng.
 • Takoverbygg på en åpen terrasse.
 • Understøttet balkong i normale høyder fra terreng.

Unntatt søknadsplikt:

Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Se egen veiledning 78-0501 om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt).

Aktuelle bestemmelser:

Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal. Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad.

Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunal- og fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane). For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense. For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer. Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et 10 - 30 meters belte langs vann og vassdrag.

Definisjoner:

Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold:

 • Terrasse:
Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.
 •  Veranda:
 Åpen eller overbygd/innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus.
 • Balkong:
 Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller understøttet.
 •  Altan:
 Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg.


Åpne artikkelen og skriv ut

Velg riktig senteravstand

Bjelkelag er det som skiller huset eller bygningens etasjer, for eksempel skillet mellom hovedetasje og kjeller eller et terrassegulv og bakken. Bjelkelagets funksjon er å bygge gulv på den ene siden og himling på den andre siden.

På gulvsiden av bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Det er også en fordel å få gulvet rett, derfor bør rette materialer brukes.

Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet:

Bjelkedim. mm x mm
Spennvidde i m/bjelkeavstand c/c i mm
  400 600 750 900
48 x 98 C-24 1,80 1,60 1,50 1,30
48 x 123 C-24 2,30 2,00 1,80 1,60
48 x 148 C-24 2,70 2,30 2,10 1,90
48 x 198 C-24 3,60 3,10 2,80 2,60
48 x 223 C-24 4,10 3,50 3,20 2,90


Åpne artikkelen og skriv ut

BYGG - SØK - VINN UTEROMSPRISEN

Hvert år deler vi ut Bergene Holm Inspirasjonspris til ulike byggeprosjekter i tre.

Uteromsprisen går til terrasser, utestuer eller andre uterom der TRE er brukt som hovedmateriale.

Premien er på 50.000 kr og alle kan søke.

Les mer om Uteromsprisen og de andre kategoriene her på nettsidene våre og se bilder av finalister, vinnere og søkere på byggebloggen vår.

Søker du i år?