VÅR MILJØPOLICY

Vår Miljøpolicy er et av selskapets viktigste styringsdokumenter.

INDUSTRI

Bergene Holm AS er en av Norges største trelastprodusenter. Våre treprodukter fremstilles ressurseffektivt, med lavt forbruk av fossil energi og høy andel klimanøytral bioenergi i produksjonen.

MÅL

Konsernets målsetting er at vår virksomhet ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap, på:

  • menneskers liv og helse
  • det ytre miljø   
  • anlegg, utstyr, varer eller verdier   
  • kunnskap informasjon eller omdømme

Helse, miljø og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med teknikk, produksjon, salg og økonomi og er en del av linjeledelsens resultatansvar.

RÅSTOFF

Råstoffet er sagtømmer fra miljøsertifiserte skoger (PEFC). Alle våre produkter er også sertifisert etter FSC- Controlled Wood. Produksjonen innebærer tilvirking av råstoffet gjennom saging, tørking, høvling og ytterligere videreforedling. Alt som er av bark, sagflis, kutterspon og andre biprodukter blir enten brukt i intern energiproduksjon (bioenergi) eller solgt til energiformål, eller til andre industrielle formål. Dette innebærer at råstoffet / tømmerstokken blir utnyttet fullt ut.

ENERGI

Bedriften bruker bioenergi (gjenvinnbar og CO2-nøytral) til sine største behov for energi på stasjonære anlegg, dvs. trelasttørking og oppvarming av lokaler.

TRANSPORT

Selskapet jobber kontinuerlig med å optimere transport gjennom samlasting og koordinering av vareflyt (tømmer og ferdigforedlede varer) til og fra våre anlegg. Som et ledd i dette arbeidet innførte bedriften frakttillegg på leveranser som ligger langt fra våre anlegg. Det er også selskapets strategi å ha produksjonsanleggene i nærhet til råstoffet (skogen) og samtidig med kortest mulig vei til marked.

STRATEGI

Bedriften har som mål å kontinuerlig iverksette gode prosedyrer og rutiner som kan forbedre helse, miljø og sikkerhet. For å oppnå dette vil vi:

• gi helse, miljø og sikkerhetsarbeidet høy prioritet og bruke HMS-systemet som et styringsverktøy i den daglige ledelse.

• gi våre ansatte den nødvendige opplæring for å nå vår målsetting.

• analysere og korrigere årsakene til eventuelle avvik for å hindre gjentagelse og utvide vår kunnskapsbase for bruk i den øvrige virksomhet.

• sørge for at enhver leder er ansvarlig for, og gis myndighet til å gjennomføre og følge opp de krav som settes gjennom lover, forskrifter og interne instrukser og prosedyrer.

VERDIER

Selskapets verdier er:
Vi er modige - Vi tar ansvar - Vi jobber sammen

5 GODE GRUNNER TIL Å VELGE TRE FOR MILJØETS SKYLD

Avkuttet trestamme med bark som viser årringene i trestammen
  • Tre er en fornybar naturressurs
  • Bruk av tre bidrar til å motvirke drivhuseffekten
  • Norske skoger drives etter prinsipper som gjelder for en bærekraftig skogsdrift
  • Treindustri er en ren og ressurseffektiv industri
  • Norsk treindustri utnytter råvarene fullt ut
Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish