SETTE OPP KLEDNING

Beskytt huset og få et fint sluttresultat. Byggeguide for montering av stående og liggende kledning. 

Kledningens primæroppgave er å beskytte veggkjernen mot klimapåkjenninger og mekaniske skader. I tillegg har kledningen en viktig estetisk oppgave, hvor utførelse og montering utgjør den bygningsdetaljen som påvirker husets utseende i størst grad.

Det er flere hensyn å vurdere når man skal bytte eller sette opp ny utvendig kledning. Denne veiledningen vil forsøke å belyse noen av dem.


Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:

FØR DU STARTER


MONTERING


VALG AV KLEDNING

Med årene endres motene, og de fleste stilepoker har hatt sine egne kledningstyper som har blitt etterlignet i moderne arkitektur. Kledningstype og byggestil hører sammen. Opp gjennom historien har det blitt benyttet mange ulike profiler og oppsettingsmåter. Det er imidlertid to hovedprinsipper å sette opp kledning på, stående eller liggende.

Disse prinsippene har ofte hatt en geografisk utbredelse der klimaet har hatt en betydning, men lokale byggeskikker kan også hatt påvirkning av valget. Korrekt valg av bekledning og riktig behandling er avgjørende for å unngå råteskader. I Norge er risikoen for råte mest utbredt langs vestkysten, mens fjellområdene generelt sett er mindre utsatt. Klimaendringene påvirker kartet over råtefare, og det er viktig å være oppmerksom på endringene. Derfor bør man i områder med høy risiko for råteskader og ved bygninger med begrenset trebeskyttelse, velge bekledning med høy motstand mot råte.

Se våre kledningsprofiler


STÅENDE KLEDNING

Stående kledning monteres vertikalt og har et stort utvalg av varianter og profiler. Tradisjonelt ble stående kledninger ofte benyttet på Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge, men er i dag ofte brukt over hele landet. Rektangulær, med sine mange dimensjoner i tykkelse og bredde brukt som over- og underligger, kan skape stor variasjon av utrykk. Stående dobbelfalset kledning vil skape stilrene fasader, og pløyde (not- og fjær) kledninger har lange tradisjoner mange steder og et kjennetegn for sveitserstilen.

På steder med stor slagregnspåkjenning kan stående kledning være mer utsatt for inntrenging av vann mellom kledningsbordene enn liggende kledning, men kan ha følgende fordeler ved at det er enklere å:

 • Unngå skjøter i kledningen (på fasader inntil to etasjer).
 • Lage fuktsikre hjørneløsninger uten bruk av hjørnekasser.
 • Lage fuktsikre avslutninger/tilpasninger sideveis inn mot vinduer og andre veggåpninger.
 • Få til gode skjøter ved bygging med moduler/elementer.

LIGGENDE KLEDNING

Liggende kledning har vært mest vanlig på Vestlandet og kalles derfor ofte for “Vestlandskledning”. Opprinnelsen har trolig bakgrunn fra å bygge lette konstruksjoner der kledningen ble montert liggende, og fordi kyststrøkene er mer utsatt for fukt og råte. Liggende kledning får huset til å virke lavere og bredere enn ved bruk av stående kledning og fås i mange profiler fra 98 til 173 mm bredde.

Fordeler med liggende kledning kan være:

 • Forenkler utskifting av områdene nederst på veggen som er mest utsatt for skade eller fuktskader.
 • Det er ikke behov for å krysslekte bak kledningen (enklere utlekting og gir mindre veggtykkelse).
 • Liggende kledning er ofte raskere å montere.
 • Endepløyd kledning gir mindre behov for kapping og dermed mindre svinn under montering.

HVOR MYE KLEDNING TRENGER DU?

Rektangulær kledning:

Rektangulær kledning montert som over- og underligger må monteres med en overlapp på 15-25 mm avhengig av dimensjon. Forbruket er beregnet ut fra 25 mm overlapp.

Ved bruk av lik dimensjon på underligger og overligger bli:

73 mm bredde

20,8 lm pr. m2

98 mm bredde

13,7 lm pr. m2

123 mm bredde

10,2 lm pr. m2

148 mm bredde

8,2 lm pr. m2

173 mm bredde

6,8 lm pr. m2

198 mm bredde

5,8 lm pr. m2


Ved ulik dimensjon i bredde på underligger og overligger:

DIM.

x73

x98

x123

x148

x173

x198

x48

14,08

10,42

8,26

6,85

5,85

5,10

x73

10,42

8,26

6,85

5,85

5,10

4,52

x98

8,26

6,85

5,85

5,10

4,52

4,07

x123

6,85

5,85

5,10

4,52

4,07

3,69

x148

5,85

5,10

4,52

4,07

3,69

3,38

x173

5,10

4,52

4,07

3,69

3,38

3,12

x198

4,52

4,07

3,69

3,38

3,12

2,89


Dobbelfalset, Enkelfalset og Skrå kledning:

98 mm bredde

12,5 lm pr. m2

123 mm bredde

9,6 lm pr. m2

148 mm bredde 

7,7 lm pr. m2

173 mm bredde

6,5 lm pr. m2


Not- og fjær kledning:

120 mm bredde

9,1 lm pr. m2

145 mm bredde

7,4 lm pr. m2


LAGRING

Kledningen må ikke utsettes for skade eller fuktighet. Byggevareforretningen vil normalt sørge for at transport og utlevering skjer på skånsom måte, men du må selv se til at du har får lagret materialene flatt og tørt og uten jordkontakt. Kledningen skal lagres plant, stabilt og med minst 10 cm klaring fra terreng. Utendørs må den være tildekket på en slik måte at den lagres luftig og ikke blir eksponert for direkte sollys og oppfukting. Bakken må dekkes til med plast/presenning dersom det er fare for at underlaget fukter opp kledningen.

Ved lagring i ikke kontrollerbare omgivelser bør man kontrollere fuktinnholdet i kledningen før montering for å unngå å montere kledning med for høy fuktighet. Fuktigheten i kledningen skal være 17 % ± 2 % ved montering. Det anbefales at kledningen monteres så raskt som mulig etter at pakkens stropper og emballering er åpnet.


SORTERING AV BORD

I en trelastpakke er det ca. en ½ andel kledningsbord som har margsiden (den delen som er nærmest senter av stokken) ut mot forside og den andre halvdelen har margsiden ut mot baksiden. Etter montering vil fuktinnholdet i treet bli lavere enn det de hadde ved produksjonen og det vil bli en kuv på bordene som går motsatt vei av retningen til årringene.

Generelt kledningsprofiler

Tilstreb å montere kledningen med margsiden ut på de mest værutsatte områdene.

Over og underliggere, stående kledningsprofiler: 

Tilstreb at overligger har margsiden ut og at bord som har margsiden bak blir montert som underligger.


MONTERING

Bergene Holm AS står ikke ansvarlig for prosjektering eller bruk av varen. På et generelt grunnlag skal kledningen monteres iht. til SINTEF Byggdetaljer 542.101 og evt. 542.645, og etter prinsippene for ”konstruktiv trebeskyttelse”.

Særlig viktige momenter er:

 • Kledningen må monteres på lekter med åpning i topp og bunn som sørger for god lufting og vanndrenering bak kledningen.
 • Detaljløsninger over og under vinduer, andre åpninger og avstand til terreng må ivaretas.
 • Hjørnekasser og tilsvarende konstruksjoner som har til hensikt å kle inn eventuelle kappflater, må utføres slik at fukt ikke blir stående i konstruksjonen.
 • Anbefalte minste avstand fra kledning til bakken er 30 cm og minste avstand til vannbrett er 8 mm.
 • Unngå vegetasjon som vokser inntil kledningen. Dette vil kunne skape et fuktig klima og gi høyere råterisiko.
 • Unngå vann- og/eller fuktfeller.
 • Endeved, eventuelle dypere innslag av festemidlene enn at den flukter med treoverflaten og skjøter, skal nøye behandles med overflatebehandling under eller rett etter montering.

SINTEF Byggdetaljer 542.101 omhandler liggende og stående kledning, og beskriver planlegging og montering av alle ordinære typer kledning som overflatebehandlet gran og furu Cu-impregnert, og andre typer. Kledninger som ikke trenger eller skal overflatebehandles, som eks. NORD kledning, skal defineres om ubehandlet og momenter i SINTEF Byggdetaljer 542.645 må også hensyntas.

Kledningen skal fungerer som en regnskjerm og en totrinnstetting må benyttes til å beskytte konstruksjonen bak. Egne Byggdetaljer fra SINTEF omhandler vindsperre, slagregn, beslag, konstruksjon etc.

SINTEF Byggforskserien


UTLEKTING STÅENDE KLEDNING

Stående kledning må monteres på horisontale lekter og vertikale sløyfer, såkalt krysslekting, for god lufting og drenering av evt. fukt bak kledningen. Luftespalten må være gjennomgående fra bunnsvill til raft og må ivaretas under og over vinduer og andre åpninger. Ved høye fasader og på steder med stor slagregnpåkjenning kan det være aktuelt å dele opp fasaden i felter.

De vertikale sløyfene bør være minst 23 mm. De horisontale lektene må være minst 36x48 mm ved bruk av spiker til innfesting av kledningen og minst 30x48 mm ved bruk av skruer. Avstand mellom de vertikale lekter er avhengig av fasadehøyde, klimapåvirkning og kledningstype og bør være maks 900 mm, men må reduseres eks. på bygg med lite eller uten takutstikk og på fasader som har stor påvirkning av slagregn.

På fasader der NORD-kledning skal benyttes må ikke den horisontale lekteavstanden overstige 600 mm og reduseres til 400 mm hvis det ikke er takutstikk.


UTLEKTING LIGGENDE KLEDNING

Utlekting av liggende kledning må gjøres med minst 23x36 eller 23x48 mm vertikale lekter som festes på de bakenforliggende stendere. Luftespalten må være gjennomgående fra bunnsvill til raft og må ivaretas under og over vinduer og andre åpninger. Ved høye fasader og på steder med stor slagregnpåkjenning kan det være aktuelt å dele opp fasaden i felter.

FESTEMIDLER

Det er viktig å benytte riktig kvalitet, dimensjon, lengde og type festemiddel til kledningen som skal monteres.

 • Galvaniserte festemidler bør kun velges på kledning som skal overflatebehandles forholdsvis raskt etter montering, da disse kan skape misfarging før festemidlet blir overflatebehandlet.
 • På Cu-impregnert kledning, kledninger som skal stå lenge før etterbehandling eller ikke etterbehandles bør festemidlene være rustfrie/syrefaste.
 • Bruk alltid syrefaste festemidler i kystnære strøk.
 • Vær oppmerksom på at enkelte kledningstyper og fasader med stor klimapåvirkning vil kreve bedre innfesting enn minimum anbefaling i SINTEF Byggedetaljer 542.101 av spikerdimensjon og lengde.
 • Fasadeskruer er det anbefalte festemidlet da det reduserer deformasjoner og forskyvninger i kledningen.
 • Velg festemidler fra en anerkjent leverandør.

INNFESTING

Fuktendinger i treet gjør at kledningen gjennom ett år vil krympe og svelle i takt med endringene og hovedprinsippet for innfesting av kledning til underliggende lekter er at den skal festes slik at kledningen kan bevege seg mest mulig fritt.

De forskjellige kledningstypene krever forskjellig innfesting.

Rektangulær som over- og underligger (tømmermannskledning)

Det må benyttes forskjellig lengde på festemidlene på over og underligger. Festemidlene må ikke gå igjennom både over- og underligger i omlegget da det skaper stor risiko for sprekk

 

Stående Dobbelfals

Ved bredder til og med 123 mm.

Ved bredder over 123 mm og bredere.


Liggende Dobbelfals, Skråkledning og Enkelfals

Dobbelfals

Skråkledning

Enkelfals

 
 

 


Not- og fjær kledning

Ved bredder til og med 120 mm. 

Ved bredder over 120 mm og bredere.


Innslagsdybde på festemidlene

Dype innslag av festemidlene bør unngås og oversiden av hodet på festemidlene bør ligge i flukt med treoverflaten. Dype innslag kan skape vannfeller med påfølgende råteskader og iht. SINTEF byggdetaljer 542.101 bør ikke dypere innslag enn 2 mm forekomme.

Der skruehodet har et dypere innslag enn med flukt med treoverflaten må det dype innslaget behandles med en trebeskyttende middel, grunning og maling/beis. I meget dype innslag må hullet i tillegg fylles med et egnet middel.


SKJØTER

Alle skjøter må behandles godt med en overflatebehandling før eller under montering for å redusere fuktopptak. Når kledning skal skjøtes er det i tillegg viktig å benytte to bord med samme årring-retning for å unngå at kledning vrir seg hver sin vei etter montering.

Kledning uten endepløying

Skjøting av kledning uten endepløying må skje på en lekt for å få understøtting av kledningen.

På stående kledning må endene på kledningen skråskjæres i en vinkel på 20⁰. Festemidlene bør forbores for å redusere faren for sprekk og settes på skrå for å at ikke festemidlene kommer for nær endene. På liggende kledning kappes kledningen rett i skjøten. Festemidlene bør forbores for å redusere faren for sprekk og settes på skrå for å at ikke festemidlene kommer for nær endene.
 


Kledning med endepløying

Skjøting av kledning med endepløying kan utføres uavhengig av underliggende lekter til innfesting. Skjøtene skal allikevel plasseres på eller like ved spikerslag for å redusere deformasjoner i skjøten. På stående kledninger må endepløyingen monteres med skråen vend ned for å redusere fukt i skjøten.


AVSLUTNINGER MOT TERRENG

Kledningen skal ha minst 30 cm avstand til terreng for å unngå vannsprut opp på kledningen fra bakken. På steder der det er liten fare for vannsprut kan denne avstanden reduseres noe, men ikke under 10 cm. På stående kledning skal avslutningen være skråskåret med en vinkel på ca. 15⁰ slik at vann drypper av i forkant.

Endeved må behandles under eller straks etter montering med flere strøk grunning og maling/beis.


AVSLUTNINGER MOT VANNBRETT ETC.

Avslutning av kledningen mot vannbrett eller andre utstikkende detaljer skal være med 10 mm avstand for å komme til med pensel for behandling av endeved i ettertid. Dette er også gjeldene på belistning av vinduer og dører ned mot vannbrett eller andre detaljer.

På stående kledning skal avslutningen være skråskåret med en vinkel på ca. 15⁰ slik at vann drypper av i forkant Endeved må behandles under eller straks etter montering med flere strøk grunning og maling/beis


KLEDNINGENS EGENSKAPER

Våre kledninger er produsert iht. ytelser beskrevet i NS-EN 14915 og kvalitetskriterer beskrevet i SN/TS 3186. Alle våre klednings behandlinger er branntestet iht. NS-EN 13501-1, oppnår klasse D-s2, d0 og er CE-merket.Våre kledningers miljøprestasjoner foreligger i egne EPDer (Environmental Product Declaration) og ECOprodukt.

Gjeldende dokumentasjon kan du finne her


Ord og uttrykk 

Her har vi "oversatt" ord og uttrykk som du kanskje lurer på

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish