ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR

Bergene Holm AS jobber aktivt for et godt arbeidsmiljø for alle. Hos oss jobber 458 unike personer og vi skal behandle hverandre med respekt.

Utfordring og muligheter 

Det er mange årsaker til sykefravær og det er sammensatte grunner til hvorfor ansatte ikke kan stille på arbeid. Det er ikke alle stillinger der lett å finne alternative oppgaver til i en periode med sykemelding og det er heller ikke alle fabrikker som har egnede lokaler og plass til å gjøre endringer. Det er likevel viktig så langt mulig å finne alternative oppgaver slik at den ansatte kan holde kontakten med arbeidsplassen og dermed bidra til at fravær blir så kort som mulig.
Vi har periodevis høyt sykefravær på noen av fabrikkene, og det jobbes systematisk med oppfølging av sykemeldte. 


Vår påvirkning og våre tiltak 

I selskapet er det ansatt 458 personer og av disse er 404 menn og 54 kvinner som samlet utgjør 442 årsverk. Et godt arbeidsmiljø betyr at vi respekterer hverandre, og at vi behandler hverandre på en høflig og ærlig måte.  

Vi har nulltoleranse for mobbing, trakassering, vold og trusler. Hos oss er alle like mye verdt uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk.  

Arbeidsmiljøet kartlegges både via årlige helseundersøkelser hos bedriftshelsetjenesten og anonyme og digitale medarbeiderundersøkelser hvert andre år. I kartleggingen inngår spørsmål som personlig utvikling, tilrettelegging, meningsfylt arbeid, sikkerhet, mobbing/trakassering og arbeidsmiljø.  


For å ivareta våre ansatte, har Bergene Holm verneombud på hver avdeling, Arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vi samarbeider med bedriftshelsetjeneste. Målet er å fremme tiltak for å verne liv og helse, samt sikre et trygt og godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø.
Roller og ansvar til aktørene i vernetjenesten er nærmere beskrevet i HMS-håndboken som er digitalt tilgjengelig.

Verneombudenes rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.  
Vi gjennomfører årlige medarbeidersamtaler med alle ansatte, der innholdet i samtalen er kompetanseutvikling, målsettinger framover og evaluering av ansattes innsats og tilbakemelding til leder. 

Bedriftshelsetjenesten jobber også med å kunne redusere sykefravær og bedre arbeidsmiljø. 

RESULTATER 2022: 

Sykefravær: 

Selskapet hadde en god utvikling i redusert sykefravær i 2021 i forhold til 2020, men vi fikk en økning i 2022. En av årsakene var en oppblomstring av vanlig influensa i slutten av året. 
Samlet sykefravær på alle fabrikker var 6,7%. 

Totalt i 2022 hadde vi 58 personskader mot 85 året før. 18 av disse var med fravær (25 i 2021). Det har vært fokus på sikkerhetssamtaler, årsaksanalyse og tiltak ved uønskede hendelser i HMS-forum, kvartalsmøter og på fabrikk og det jobbes godt med informasjon og læring på tvers av avdelinger. 

H1, som viser hyppigheten av skader pr 1 000 000 arbeidede timer, var 23 i 2022 mot 32 i 2021.    


SPESIELLE TILLTAK I 2022: 

Medarbeiderundersøkelse avdekket dessverre i 2022 at vi hadde noen tilfeller der ansatte følte seg mobbet. Det er ikke akseptabelt, og flere tiltak ble iverksatt. 

Spesielle tiltak som ble gjort i 2022 var en ny gjennomgang av selskapets varslingsrutiner og nye plakater hengt opp på strategiske plasser i alle avdelinger. En revidering av de etiske retningslinjene ble også gjennomført og vil gjennomgås med alle ansatte en gang pr år. 
Svarprosent ved medarbeiderundersøkelsen i 2022 var 86,5%. Resultatene fra undersøkelsene gjøres kjent for alle ansatte på allmøter og handlingsplaner per avdeling utarbeides i arbeidsmiljøutvalget (AMU).   

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish