HMS FØRST OG 0-VISJON

Det er alltid muligheter til å bli bedre, og HMS er kontinuerlig forbedringsarbeid.
Ved å jobbe med kultur og holdninger skal alle, alltid bry seg om HMS.

MÅL  

 • Ingen personskader  
 • Ingen brann  
 • Ingen forurensing av ytre miljø   
 • Ingen mobbing/trakassering   

Utfordringer og muligheter 

I Bergene Holm AS, som ellers i treindustrien, er den fysiske personsikkerhet den viktigste arbeidsmiljøfaktoren.
Bedriften har mange og store maskiner og mye brennbart materiale. Derfor dreier mye av HMS-arbeidet seg om å redusere risikoen ved personskader og brann.
Mange store kjøretøy og skarpe verktøy medfører risiko for personskader. Støv og støy kan også være plagsomt i treindustrien, og i noen tilfeller også helseskadelig.  

På alle avdelinger skal vi aktivt jobbe for et inkluderende arbeidsmiljø og mangfold.
Vi har null-toleranse for mobbing, trakassering, vold og trusler. Status skal måles via medarbeiderundersøkelser og alle avdelinger skal ha forebyggende tiltak rettet mot inkludering. 

Det er alltid muligheter til å bli bedre, og HMS krever et kontinuerlig forbedringsarbeid. Alle skal bry seg om HMS ved å melde fra om uhell eller skader som oppstår, og om nesten-ulykker.   


Følgende hendelser registreres oftest: 

 • Fall- og skliskader 
 • Klemskader 
 • Kuttskader 
 • Støtskader 

Påvirkning og tiltak 

En god sikkerhetskultur krever også synlig ledelse med oppmerksomhet på sikkerhet, rutiner og oppfølging hver dag. 

Vi har en rekke generelle og fabrikkvise tiltak, og alle skal vise at vi har ambisjoner om å nå felles mål. I Bergene Holm AS er det opprettet flere fagforum, samt et HMS-forum. Det medfører at erfaringsutveksling kan skje på tvers av organisasjonen, både for å oppnå bedre HMS og kvalitet, men også større effektivitet.  

Vår HMS-policy er styringsdokumentet for dette området, og gjennom systematiske risikoanalyser, gode arbeids-, og vedlikeholdsrutiner,  moderne teknisk utstyr, fremtidsrettet teknologi og kompetanseheving skal vi redusere risikoen for brann, materiell skader og andre uønskede hendelser.

Selskapets sikkerhetsinstruks skal gjennomgås årlig. For ansatte i Bergene Holm AS gjelder i tillegg til overnevnte følgende dokumenter: 

 • Arbeidsreglement 
 • Arbeidsplassdokumentasjon (APD) for hver arbeidsplass 
 • Rutine for krisehåndtering 
 • Varsling 

RESULTATER 2022: 

I 2022 har det vært gjennomført både opplæring, holdningsskapende arbeid og gjennomført tekniske tiltak, for å utvikle en god sikkerhetskultur. 
Det har vært fokus på sikkerhetssamtaler, årsaksanalyse og tiltak ved uønskede hendelser i HMS-forum, kvartalsmøter og kvartalsmøter og i jevnlige driftsmøter på fabrikk.
Det jobbes godt med informasjon og læring på tvers av avdelinger.   


Brann:  

Selskapet har hatt flere tilfeller av branntilløp i 2022 som krever ekstra oppmerksomhet.

Av 23 branntilløp førte 4 til brann med driftsstans. 

 


Personskade:   

 • H-verdi: 23  (32 i 2021) (Def.: antall skader med fravær ved 1.000.000 arbeidede timer).
 • Personskader: 58 personskader (85 året i 2021) 
 • Personskader med fravær: 18 (25 i 2021)   

Påvirkningen av det ytre miljø er belyst her : NATUR, RESSURSER OG KLIMA

Dert psykososiale arbeidsmiljøet er belyst i arbeidsmiljø og sykefravær.

NYE TILLTAK I 2022: 

Forsterket brannsikkerhet med Elwatch

 
Elwatch er et system om registrer vibrasjon og temperatur på mekaniske komponenter. Ved overskridelse av grenseverdier, går det en alarm som tekniske personale kan handtere.
Der hvor Elwatch kan brukes, vil det redusere sannsynlighet for brann. 

Her finner du våre styringsdokumenter for området 

BEDRE - HVER DAG

Slik jobber vi med forbedring

I Bergene Holm AS er forbedring en viktig del av vår ledelsesmetodikk. Det er fordi vi ønsker kontinuerlig forbedring av prosesser og produkter. 

VÅR HMS-SJEF

Vil du vite mer?

HMS-sjef Paul Edvard Vittersø er ansatt på hovedkontoret, men jobber tett med alle avdelinger.

Kontakt

Hver fabrikk har egen HMS-ansvarlig.

Se våre avdelinger

VERNEUTSTYR

Bilde av ansatt fra avdeling Skarnes.

Trygg i truck og utenfor

Påbud om personlig verneutstyr gjelder ved samtlige fabrikker:  

• Hjelm  

• Synlighetsbekledning  

• Vernesko 

VERN DER DET TRENGS

Bilde av ansatt avdeling Larvik

Støy, støv og kjemikalier 

Vi jobber kontinuerlig med forbedring og substitusjon av kjemikalier. 
Vi bruker applikasjonen Cobuilder Collaborate som stoffkartotek, og vi overholder alle lovverk for sikker bruk av kjemikalier. 

Sagbruk og høvleri lager støy.
Når lydnivået overstiger 85 dB, eller når maksimalt lydnivå er høyere enn 130 dB (C) Peak er egnet hørselsvern er påbudt. 

Sagbruk og høvleri skaper støv.
Forbyggende tiltak er å fjerne kildene til støv ved tetting eller skjerming eller forbedret avsugskapasitet.
Der hvor dette ikke er tilstrekkelig skal det brukes verneutstyr.  

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish