HVOR KOMMER TØMMERET FRA?

Vi bruker miljøsertifisert tømmer, fortrinnsvis fra norske skoger til vår trelastproduksjon.

Norsk tømmer

Som alle trelastprodusenter er også vi avhengig av skogeierens drift. Innkjøp av tømmer er derfor en viktig jobb i Bergene Holm AS. Vi kjøper tømmer fra store deler av landet, samt at det til noen avdelinger hentes inn virke fra Sverige. 

Av bedriftens årlige forbruk på 1 million kubikkmeter er fordelingen ca 65 % gran og 35 % furu. Selskapet kjøper inn ca 25 % av landets sagtømmeravvirkning. Tømmeret hentes ved skogsbilvei og i løpet av et år kjøres det ca 25.000 vogntog med tømmer inn til Bergene Holm AS sagbruk. Det fordrer et mottak av tømmer som alltid holder åpent.

Bergene Holm AS kjøper tømmer fra skogbrukets andelslag og salgsorganisasjoner som omsetter tømmer for landets 50.000 skogeiere. Videre forhandles det direkte med noen av Norges største skogeiere.

Selv om profesjonelle operatører i dag gjør hogstjobben for skogeierne med store skogsmaskiner, er rutinene fra gammelt av tidkrevende å endre. Det betyr stor aktivitet i skogen vinter og vår, men mindre hogst på sommeren og høsten.

Vær- og føreforhold spiller også inn på hogsaktiviteten gjennom året, og særlig kan det være vanskelig i de våte periodene om høsten. For sagbrukene betyr dette at det må legges opp lager for å sikre driften i månedene fram mot jul. Dette er grunnen til at man ved alle sagbruk ser de store tømmerlagrene, særlig på slutten av sommeren og tidlig på høsten.


Hver stokk måles

Hvert lass med tømmer som ankommer Bergene Holm AS vurderes av nøytrale tømmermålere. De er ansatt i Norsk Virkesmåling, som eies av de to partene i tømmerhandelen.  Stokk for stokk måles diameter og lengde. Kvaliteten vurderes, og kan variere fra innland til kyst, men også innenfor leveranser fra samme område.


Miljøsertifisert tømmer

Alt tømmer Bergene Holm kjøper i Norge er miljøsertifisert i henhold til PEFC. PEFC er et europeisk skogsertifiseringsorgan som sertifiserer skog og skogsprodukter i de fleste europeiske land og PEFC er også det skogsertifiseringssystem i verden i dag som dekker størst volum og areal.

All trelast og flis Bergene Holm selger er miljøsertifisert i henhold til de miljøkrav dette systemet stiller. Dvs at vi har kontroll på tømmerets opprinnelse og vet at alle våre tømmerstokker er avvirket etter de strengeste krav til miljøhensyn som stilles.

I praksis går dette på at skogbrukets aktivitet skal være skånsom mot truede og sårbare arter, at det skal tas hensyn til dyr og friluftsliv, det skal settes igjen kantsoner mot våtmarksområder og at det ikke skal avvirkes i områder som er miljømessig båndlagt på en eller annen måte.

VÅRT RÅSTOFF

LEVENDE SKOG

Norsk skog med frodig vekst og grønt underlag

I Norge sertifiseres skogbruket i henhold til miljøkravene i Levende Skog. Levende Skog er et sett med retningslinjer for bærekraftig skogsdrift som er laget og godkjent av skogbrukets og miljøvernernes organisasjoner i fellesskap.

Lenke til Levende Skog

Lenke til Norsk Skogsertifisering

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish