BYGGE TERRASSE PÅ SØYLE

Bilde av byggeguide til terrasse

En solid terrasse med rekkverk på søyler. Tilpasses etter ønsket stil. Byggeguide med tegninger og materialliste. 

Vi har laget en oppdatert og detaljert byggeguide for terrasse og platting med ulike byggemetoder. Denne finner du her Byggeguider / Bygge terrasse og platting

Les byggeguiden fra start til slutt, eller gå direkte dit du ønsker:


FØR DU STARTER


FUNDAMENTERING OG BJELKELAG


LEGGE TERRASSEBORD


Byggeanmelde hovedtrekk

Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan du få en uteplass å være stolt av. Vær oppmerksom på at en ny terrasse er meldepliktig, men hvorvidt du kan levere forenklet byggeanmeldelse avhenger av størrelsen på terrassen. Sjekk alltid reglene i kommunen der du bor.

En terrasse skal, lik alle andre byggetiltak, som hovedregel være 4 meter fra nabogrense. Det kan imidlertid i mange tilfeller være vanskelig å plassere en terrasse 4 meter fra nabogrense, f.eks. gjelder dette for tomannsboliger og rekkehus. Nabosamtykke må derfor alltid foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 4 meter.

Ved oppføring av terrasse må det påsees at en ikke øker risikoen for spredning av brann.

 • En terrasse med høyde på inntil 0,5 meter over terreng, og avstand til nabogrense på minst 4 meter er ikke søknads- eller meldepliktig.
 • Melding om oppføring av veranda, balkong eller terrasse med areal på inntil 50 m2 og høyde på maks. 3,5 meter over terreng, skal innsendes av tiltakshaver. Tiltakshaver er selv er ansvarlig for at tiltaket er i samsvaret med plan- og bygningslovens forskrifter.
 • Søknad om større eller høyere veranda eller balkong må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker.

Plan- og bygningsloven

Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over > 50 m2 er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 93. Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 18 - 19) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Meldepliktige tiltak:

Du kan benytte den noe enklere meldingsordningen hvis tiltaket utføres som tilbygg på bebygd eiendom og ikke overskrider 50 m2 bebygd areal og bruttoareal. Som tilbygg i denne sammenheng regnes:

 • Nybygg som går inn i bebygd areal eller utvider bruksarealet, og ligger inntil annen bygning
 • Innebygd/overbygd veranda eller terrasse/platting høyere enn 0,5 meter over terreng
 • Takoverbygg på en åpen terrasse
 • Understøttet balkong i normale høyder fra terreng

Unntatt søknadsplikt

Kun ordinært vedlikehold av eksisterende godkjente tiltak er unntatt søknadsplikt. Ingen ordinære terrasser, balkonger eller verandaer er fritatt. Se egen veiledning 78-0501 om fritatte tiltak (Små utegulv/plattinger som ligger direkte på terreng uten understøtting kan være fritatt dersom en rekke forutsetninger er oppfylt).

Aktuelle bestemmelser:

 • Ikke overbygd terrasse og veranda regnes med som uteoppholdsareal.
 • Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad.
 • Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrense og 15 meter fra midten av kommunalog fylkesvei (50 meter for riksvei og 30 meter for bane).
 • For høye utkragete balkonger er kravet 3 meter fra nabogrense.
 • For regulert eiendom skal byggverk plasseres innenfor eventuelle byggelinjer.
 • Det er totalt byggeforbud i et 30-meters belte langs sjø, og i et 10 - 30 meters belte langs vann og vassdrag.

Verktøy og utstyr

Til fundamentering

 • Støpesylinder
 • Armering til støpesylinder
 • Søylesko

Materialer

Trevirke til terrasse bør være trykkimpregnert minst i klasse AB. Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm terrassebord må være min. 55 mm.

Konstrusjonsvirke

   

48 x 198 mm til dragere

48 x 148 mm til bjelkelag

48 x 98 mm til rekkverksstendere og valgfritt dimensjon på rekkverkspiler

Terrassebord

28 x 120 mm terrassebord (eller andre dimensjoner)

Andre materialer

 • Dekkbord til underkant av terrasse og altanrekke.
 • Skruer, bolter og spiker. Rustbeskyttede
 • Bjelkesko
 • Beslag

Dekningsmål og forbruk

Forbruk bjelkelag

48 x 148 bjelkelag c/c 60

1,7 lm per m2

               

48 x 148 bjelkelag c/c 40

2,5 lm per m2

               

Dekningsmål terrassebord

21 x 95 mm

10,2 lm per m2

28 x 120 mm

8,1 lm per m2

28 x 145 mm

6,7 lm per m2

Forbruk terrasseskruer rustfri

21 x 95 mm

51 stk. pr. m2 (c/c 40)

28 x 120 mm

27 stk. pr. m2 (c/c 60)

28 x 145 mm

22 stk. pr. m2 (c/c 60)


Terrassebord

Det er gøy å bygge noe selv. Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan man få en uteplass man kan være stolt av.

Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen, det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse.

Her kan du lese om våre ulike typer, profiler og bredder terrassebord 

Tenk gjennom

 • Hva slags prisklasse?
 • Levetid, vedlikehold og erfaring
 • Muligheter for annet uttrykk (farger)
 • Ved evt. utvidelse eller utskifting av bord om noen år, finnes produktet fortsatt?

Å velge et trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Trykkimpregnerte terrassebord er Norges mest solgte terrassebord - år etter år. Selv om disse terrassebordene ofte blir solgt billig og brukt som lokkevare til byggevarbutikkene, har dette ikke noe med kvaliteten å gjøre. Tvert imot så er CU-impregnerte terrassebord ett av de beste valgene når det kommer til holdbarhet over tid. Dette vises blant annet i fagmiljøenes felttester, laboratorieforsøk og i alle de hundretusenvis av terrasser  som er bygget i kroker og kriker i landet vårt gjennom mange år.


1. Oppmåling av understøtting

Bærebjelke

Sett på beslag under terrassedør. Vatre og fest bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg eller mur. Benytt solide skruer / bolter. Ved feste i trevegg pass på at skruene er lange nok til å gi feste i kantbjelke.

Blir avstanden fra terrassegulv til underkant av dørterskel mindre enn 50 mm ved å legge bjelkene oppå bærebjelkene / oppleggspunkt festet i vegg, kan man i stede benytte bjelkesko. Bærebjelke festet i vegg og bjelker vil da ligge i plan.

Salingbord

Sett opp en enkel saling, med salingsbordet parallelt og i plan med bærebjelke (oppleggspunkt) på vegg. Salingen må stå utenfor der du skal ha den ytterste søylerekken. Benytt en helt rett planke som rettholt, og et vater for å få salingsbordet helt i plan med bærebjelke på vegg (oppleggspunkt).

Rettholt

Rettholten stilles på kant, hvilende på oppleggspunkt og salingsbord. Vatre ved å plassere vateret på kanten av rettholten.


2. Måle, grave, støpe

A) Lodd og grav

Fest snorer med lodd hengende i enden, i senteravmerkingene på rettholt, og plasser rettholten slik at den hviler på de tilsvarende senteravmerkingene på oppleggpunkt og salingsbord. Loddet vil da peke mot senter av der du skal plassere søylen. Begynn å bore (med jordbor), eller grave hull til støpesylinder. Støpesylinderen skal graves ned til telefri dybde minimum 1,5 meter.

B) Støpesylinder

Plasser deretter støpesylindrene (i papp) i hullene, og juster riktig sentrering av sylindre i forhold til loddpunkt, og riktig høyde ved å måle ned fra rettholt til overkant støpesylinder, mens du fyller grus eller sand rundt sylinderen. Vær sikker på at støpesylinderen kommer helt ned i bunnen, og at den står loddrett og støttfør den fylles med betong.

C) Betong og søylesko

Bland sementmørtel B20 med vann til du får riktige konsistensen. Fyll støpesylinderen med betongen og vær sikker på at betongen pakkes godt i hele sylinderen under i fyllingen. Senk søyleskoen og armeringsjern ned i betongen. Søyleskoen skal stå midt i betongsøylen.

D) Bygge opp
Bygg opp om nødvendig for at søyleskoen skal holdes på plass til betongen stivner. Mål ut slik at høyden blir riktig.


3. Dragere

Mål ut lengden på dragerne  (96 x 198 = 2 x 48 x 198) og fest disse sammen  med to skruer for hver 50 cm fra hver side (forskjøvet). Bruk gjerne en tvinge for å holde drageren sammen når du skrur. Plasser og fest dragerne i søyleskoene. Sikt langs dragerne og sørg for at en evt. krumming blir lagt  oppover. For å plassere dragerne eksakt i søyleskoene brukes en rettholt for å måle i fra oppleggspunktet ved vegg og salingen. Lag evt. dragerne litt for lange og kapp de til slutt.


4. Feste bjelkene til dragere

Velg riktig senteravstand

Bjelkelag er det som skiller terrassegulv og bakken. På bjelkelaget skal folk ferdes og det skal plasseres møbler og annet utstyr der, derfor må bjelkelaget bestå av sterke materialer. Benytt derfor alltid konstruksjonsvirke med NS-merket for å sikre deg rett kvalitet på materialene og at de kommer fra en sertifisert produsent. Avstanden mellom bjelkene må tilpasses dimensjonen på gulvbordet: Veiledende maksimale spennvidde (m) for terrassebjelker med kvalitet C24. Det er dimensjonert med en snølast på 4,5 kN/m2, som også vil dekkevanlig nyttelast.


Bjelkelagstabell

Bjelkedimensjon (mm)

 

Spennvidde (m)

   
 

c/c 400

c/c 600

c/c 750

c/c 900

48 x 98 C24

1,8

1,6

1,5

1,3

48 x 123 C24

2,3

2,0

1,8

1,6

48 x148 C24

2,7

2,3

2,1

1,9

48 x 173 C24

3,2

2,7

2,5

2,2

48 x 198 C24

3,6

3,1

2,8

2,6

48 x 223 C24

4,1

3,5

3,2

2,9


Kapp lengden på bjelker og fest dem i dragerne med en innbyrdes avstand fra senterbjelke til senterbjelke. Det er viktig å ha korrekt senteravstand på bjelkene og vi vil anbefale å undersøke bjelkelagstabellen for å finne korrekt lengde på din terrasse. Siden vi bruker 28 x 120 mm terrassebord i dette eksemplet, skal avstanden være opptil 600 mm. Ved bruk av 21 mm terrassebord skal senter- avstanden mellom bjelkene ikke overstige 400 mm. Bjelkene skal stikke 100 mm utenfor ytterste drager, for å gi feste til rekkverksstendere. Du kan feste bjelkene ved hjelp av beslag, f.eks vinkelbeslag eller båndstål.

Du kan alternativt spikre / skru bjelker fast i dragerne, men da bør bjelkene i tillegg sikres sideveis støtte i endene (med beslag eller med et dekkbord som også virker som avstivning). Renskjærer endene på bjelkene slik at skjøtene blir helt rette.


5. Legge terrassebord

Start montering av terrassebord enten i forkant eller ved vegg. Starter du ved vegg må det første bordet monteres med en spalte fra vegg slik at regnvann forsvinner (monter evt. et beslag fra kledningen og over første terrassebord). Starter du montering av terrassebordene i forkant må du ta stilling til dekkbordet, (som skal skjule bjelkene) skal monteres i underkant av terrassebordene eller i samme høyde (se neste punkt).


Legg resten av terrassebordene og la bordene stikke godt utenfor den ferdige terrassen. Legg terrassebordene med en glippe på 2 - 5 mm avhengig av fuktinnhold. Tilstreb å legge terrassebordene med margsiden (kuvingen) opp. Dermed får du mindre vannansamling og sprekkdannelser. For å få skruene helt på linje kan man sette en strek som skruene settes etter. Skru så bordene fast med terrasseskruer.

Nå skal vi renkappe bordene som stikker utenfor terrassen. Merk av utenfor den ytterste bjelken på begge sider av terrassen. Husk at rekkverksstender skal inn. Sett en skrue på et av merkene og bruk krittsnor slik at du får en rett strek å sage etter. Kontroller at terrassegulvet blir vinkelrett ved å måle diagonalt (som vist på tegning). Kapp av bordene etter streken i begge ender.


Skjøting av terrassebord

Terrassebordene skal festes med to skruer på hver bjelke. For penest resultat, legg aldri to skjøter ved siden av hverandre, men fordel eventuelle skjøter slik at det blir minst tre bord mellom hver skjøt på samme bjelke. Et bord bør aldri være kortere enn at det går over tre bjelker. Pass på å sage rett, slik at skjøten blir så tett som mulig. På overganger mellom bord bør det forborres i en 20 gr vinkel for å unngå skader i treverket.


6. Stendere og rekkverk

Du kan nå kappe og sette opp stenderne rundt terrassen. Beregn at rekkverket totalt skal være 1000 mm høyt fra terrassegulv til topprekke. Skjær innhakk i enden på terrassebordene, der du skal plassere stendere. Bruk 4 skruer eller bolter slik at stenderne står støtt. Skru så en stender fast i annenhver bjelke og i dekkbordet. Sjekk at stenderne står i lodd og på linje.


Etter at spikerslagene er på plass, skal støttebordet monteres. Til hjelp når bordet skal skrues fast, kan man midlertidig bruke en spiker til å holde den ene enden oppe. Skru så fast bordet i hver stender med to skruer. Sett resten av støttebordet på plass og renskjær hjørnet.


Ved valg av spiler / sprosser er mulighetene  bare begrenset av fantasien. Her har vi valgt vertikale rekker for å lage spiler. Balkongrekkverk skal utformes slik at barn ikke kan komme igjennom eller lett klatre over. Spilene kan maks ha 20 mm åpning (ta hensyn til krymping ved bruk til bord). Hvis man velger horisontale sprosser kan disse ha en maks avstand på 100 mm.

Festing av skjøter

Endeskjøtende bør i tillegg til skruer også festes med lim for utendørsbruk for å forhindre at skjøtene kryper fra hverandre.


Altanrekke

Kapp til og fest altanrekke. Altanrekke skal gjæres (kappes i 45 grader) i hjørnene. Skru eller spikre altanrekken fast i toppendene på stenderne. Må du skjøte, skal skjøtene skjæres i 45 grader på tykkelsen.


7. Trapp

A) Betonghelle
Før du monterer trappen bør du måle ut hvor trappen treffer bakken og støpe et fundament for stabilitet. Hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler ikke dette jordkontakt og trappen må settes på en betonghelle el.

B) Trappevange

Å bygge trapp gjøres enklest med trappevange. De kan kjøpes ferdig eller man kan lage selv. Benytt da 48 x 198 mm i vangen. Stigningsvinkelen på trappa bør være 30 grader eller slakkere og den vanlige trappeformelen er (2 opptrinn + 1 inntrinn) 620 mm ± 20 mm. Husk at hvis ordinær trykkimpregnert treverk benyttes, tåler dette ikke jordkontakt og trappa må settes på en betonghelle el. Fest trappa godt til terrassen med en labank eller beslag.


C) Trinn

Bruk solide materialer i trappetrinn (36 eller 48 mm tykkelse) for å unngå svikt.

D) Rekkverk

Dersom det er mer enn 0,5 meter fra trappen og ned til bakken, skal den ha rekkverk. Rekkverksstendere kan boltes eller skrues fast. Den må være håndlister på begge sider av trappa og minst 1,1 meter fri bredde mellom dem. Håndlister skal monteres med overkant på ca. 0,9 meter over inntrinnets forkant. Ved universell utforming skal det monteres to håndlister med overkant på 0,7 og 0,9 meter.


8. Overflatebehandling og vedlikehold

Trykkimpregnert trevirke er beskyttet mot råte- og insektangrep og har betydelig lengre levetid enn uimpregnert trevirke. Forutsetningen er at trykkimpregneringen er foretatt forskriftsmessig, etter godkjente metoder og med godkjente impregneringsmidler. Trykkimpregnert trelast anvendes primært i råteutsatte bygningskonstruksjoner og konstruksjoner med særlige krav til sikkerhet som broer, verandaer, terrasser og brygger. Alle impregnerte produkter fra Bergene Holm AS er klasse AB og beregnet for bruk over bakken. Kl AB er altså ikke egnet til bruk i jord. Det er som regel Kl AB du finner lagerført i byggevarehandelen.

Trykkimpregnerte terrassebord bør overflatebehandles så snart bordene er tilstrekkelig tørre. Benytt olje eller beis. Da bevares det pene utseendet, samt at sprekkdannelser, gråning og opptak av fukt i treverket motvirkes. Det anbefales at gulvet blir behandlet minst en gang årlig med rens og overflatebehandling. Høytrykkspyler bør brukes med varsomhet for å unngå oppflisning. Dersom det brukes store mengder vann ved rengjøring må treverket få tørke før videre behandling. Levetiden på trykkimpregnert tre kl AB er 20-30 år, avhengig av hvordan konstruksjonen er utført og hvordan man behandler gulvet. Les alltid produsentens veiledning før bruk.


Våre terrassebord


Terrassebord Tradisjonelle

Tradisjonelle impregnerte terrassegulv  er et trygt og fornuftig valg for din uteplass. Våre tradisjonelle terrassebord består av  furubord som er trykkimpregnert mot råte,  sopp og treskadende insekter. 

Den nye generasjonen trykkimpregnering  er både krom- og arsenfri.

Vi ser at innen tradisjonelle terrassebord så er det valg av dimensjon og kvalitet som har forandret seg mest de siste årene. Bredden 28x120 mm er bestselgeren, noen bruker til og med konstruksjonsvirke som terrassebord.

Og husk, en terrasse trenger ikke være firkantet – organiske former glir ofte mer naturlig inn i mange utemiljø.

Les mer om produktet her


Terrassebord Signatur

Signatur terrassebord er sortert ut av førsteklasses furuvirke og høvlet med særegne små riller. Etter impregnering er det påført ett strøk med Jotun Industri terrassebeis i fargen 9074 Nordisk Tre. Gråfargen er både naturlig, trendy og enkel å kombinere med andre materialer og ulike stilarter.

Signatur terrassebord er Cu-impregnert (kobber) for langtidsbeskyttelse mot råte og insektangrep. Impregneringen er presset inn i treverket under høyt trykk og gir den nordiske impregneringsklassen AB og er i holdbarhetsklasse 1. Signatur terrassebordene er tørket både etter impregnering og beising.

Signatur terrassebord leveres i 28x120 mm i fallende lengder.

Les mer om produktet her


Terrassebord Rillet

Rillede terrassebord gir et gulv med et særpreg. Rilleprofilen er tidsriktig og resultatet blir et kontinentalt inspirert utegulv.

Rillene gir en  harmonisk overflate som blir ekstra flott når den får gråne naturlig.

Rillene gjør bordene mer behagelig å gå på og vi anbefaler gjerne rillede bord til trapper, gangbaner, brygger og steder der du ønsker et noe mer sklisikkert alternativ. 

Gulvet blir ekstra spennende om du blander ulike dimensjoner. Når du kjøper impregnerte materialer så sjekk at bordene er påstemplet kvalitetsmerket NS (Norsk Standard).

Da er du sikret et produkt med lang levetid, tilpasset dagens miljøkrav.

Les mer om produktet her


Definisjoner

Terrasse
Planert avsats for uteopphold med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.

Veranda
Åpen eller overbygd / innebygd oppholdsplass som tilbygg til hus.

Balkong
Oppholdsplass på husfasade, utkraget, opphengt eller understøttet.

Altan
Ikke overbygd oppholdsplass på tak over bygning/tilbygg.


"NORGES BESTE BYGGEGUIDER"

Lars Gulbrandsen er vår Produksjef for byggtre. Lars har lang erfaring innen bygg-tekniske forskrifter, ulike byggemetoder og materialvalg innen tre. Erfaringen har han tatt med seg og utviklet flere av  "Norges beste byggeguider" for terrasse, uterom og fasader i tre.

Har du bygget ny terrasse, veranda eller en vinterhage? Kanskje har du snekret en pergola, eller et utekjøkken du er veldig fornøyd med? Da er UTEROMSPRISEN noe for deg. Vi på jakt etter inspirerende bruk av tre i uteromsprosjekter.

Det er mange ting man må tenke på når man skal bygge terrasse eller en platting. I denne byggeguiden hjelper vi deg med planlegging, oppmåling, materialvalg og detaljerte beskrivelser av hele byggeprosessen fra fundament til ferdig terrasse.

Copyright på alt innhold og bilder tilhører Bergene Holm AS
Bergene Holm AS har ikke ansvar for innhold på sider det linkes til
Utviklet av Aplia - Powered by eZ Publish